A-TEAM SK s.r.o.

A-TEAM Pneu
Hľadať
Generic filters

Potrebujete poradiť?
+421 2 4445 4445, +421 910 354 445

Hľadať
Generic filters

Dodacie a platobné podmienky

 1. Obvyklý termín expedície tovaru ktorý je skladom je 2 – 4 pracovné dni od prijatia objednávky, v prípade tovaru označeného „Na objednávku“ 2 – 4 pracovné dni od dodania predávajúcemu ním zvoleným dodávateľom.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
 4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti.
 5. Zobrazenie akejkoľvek skutočnosti na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú neprevádzkuje predávajúci má len informatívny charakter a neukladá predávajúcemu žiadne práva ani povinnosti.
 6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
 7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
 8. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
 9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti predávajúceho alebo jeho zástupcu, povereného doručením tovaru. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúc.
 10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 2. odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Dopravné náklady

 1. Cena za dopravu je pri osobnom odbere 2,00 € s DPH / 1 ks pneumatiky a pri zásielke kuriérom je doprava 3,00 € s DPH / 1 ks pneumatiky do 17″ a 4,00 € s DPH / 1 ks pneumatiky od 18″.
 2. Cena za dopravu je pri osobnom odbere spojenom s výmenou v prevádzke na Technickej 7, Bratislava – 0 €.
 3. Pri potrebe manipulácie s tovarom (prijatie na sklad, vydanie zo skladu, balenie, odovzdanie kuriérovi) účtujeme jednorázový poplatok 10,00 €.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť v závislosti od objemu a hmotnosti tovaru vhodnú prepravnú spoločnosť.

Možnosti platby

 1. Platba v hotovosti alebo kartou na mieste (pri osobnom odbere – Technická 7, 821 04 Bratislava 2)
 2. Platba online prostredníctvom platobnej brány Besteron (Slovenská sporiteľňa, Tatra Banka, VÚB Banka, UniCredit Bank, Poštová banka, VIAMO)
 3. Platba kartou prostredníctvom platobnej brány GP webpay za poplatok 1,1% z celkovej ceny.
Item added to cart.
0 items - 0,00